کامپیوترنرم افزار

کلیدهای میانبر مک او اس

از کلیدهای میانبر اغلب در سیستم عامل های مدرن و برنامه های نرم افزاری استفاده می شود. یادگیری و استفاده از کلید های میانبر مک او اس می تواند در وقت شما صرفه جویی کند.

توجه : Ctrl مخفف Control و Cmd مخفف Command در سیستم عامل مک او اس

نمونه کیبورد مک

کیبورد مک

میانبرهای اصلی

توضیحاتمک او اس
Edit menuCtrl + F2 + F
File menuCtrl + F2 + E
View menuCtrl + F2 + V
Select all textCmd + A
Copy textCmd + C
Find textCmd + F
Find and replace textCmd + F
New DocumentCmd + N
Open a fileCmd + O
Print optionsCmd + P
Save fileCmd + S
Paste textCmd + V
Cut textCmd + X
Redo textShift + Cmd + Z
Undo textCmd + Z

ویرایش متن

توضیحاتمک او اس
Cursor Movement
Go to the right or to the beginning of next line breakRight Arrow
Go to the left or to the end of previous line breakLeft Arrow
Go up one rowUp Arrow
Go down one rowDown Arrow
Go to the beginning of the current lineCmd + Left Arrow
Go to the end of the current lineCmd + Right Arrow
Go to the beginning of the documentCmd + Up Arrow
Go to the end of the documentCmd + Down Arrow
Move up one frameFn + Up Arrow
Move down one frameFn + Down Arrow
Go to beginning of previous wordOption + Left Arrow
Go to beginning of next wordOption + Right Arrow
Go to beginning of line breakCmd + Left Arrow
Go to end of line breakCmd + Right Arrow
  
Text Selection
Select characters to the leftShift + Left Arrow
Select characters to the rightShift + Right Arrow
Select lines upwardsShift + Up Arrow
Select lines downwardsShift + Down Arrow
Select words to the leftShift + Opt + Left
Select words to the rightShift + Opt + Right
Select paragraphs to the leftShift + Opt + Up
Select paragraphs to the rightShift + Opt + Down
Select text between the cursor and the beginning of the current lineCmd + Shift + Left Arrow
Select text between the cursor and the end of the current lineCmd + Shift + Right Arrow
Select text between the cursor and the beginning of the documentCmd + Shift + Up Arrow or Cmd + Shift + Fn + Left Arrow
Select text between the cursor and the end of the documentCmd + Shift + Down Arrow or Cmd + Shift + Fn + Right Arrow
Select one frame at a time of text above the cursorShift + Fn + Up Arrow
Select one frame at a time of text below the cursorShift + Fn + Down Arrow
Select all textCmd + A
Find textCmd + F
  
Text Formatting
Make selected text boldCmd + B
Make selected text italicCmd + I
Underline selected textCmd + U
Make selected text superscriptCmd + Shift + =
Make selected text subscriptCmd + =
  
Text Editing
Delete characters to the leftBackspace
Delete characters to the rightFn + Backspace
Delete words to the rightCmd + Backspace
Delete words to the leftCmd + Fn + Backspace
IndentTab
OutdentShift + Tab
Copy textCmd + C
Find and replace textCmd + F
Paste textCmd + V
Cut textCmd + X
Redo textShift + Cmd + Z
Undo textCmd + Z

مرورگرهای وب

توضیحاتمک او اس
Navigation
Scroll down a frameSpace or Fn + Down Arrow
Scroll up a frameShift + Space or Fn + Up Arrow
Go to bottom of the pageCmd + Down Arrow
Go to top of the pageCmd + Up Arrow
Go backCmd + Left Arrow
Go forwardCmd + Right Arrow
Refresh a webpageCmd + R
Refresh a webpage (no cache)Cmd + Shift + R
StopEsc
Toggle full-screenCmd + Shift + F
Zoom inCmd + +
Zoom outCmd + –
Zoom 100% (default)Cmd + 0
Open homepageOption + Home or Option + Fn + Left Arrow
Find textCmd + F
  
Tab / Window Management
Open a new tabCmd + T
Close current tabCmd + W
Close all tabsCmd + Q
Close all tabs except the current tabCmd + Opt + W
Go to next tabControl + Tab or Cmd + Shift + Right Arrow
Go to previous tabShift + Control + Tab or Cmd + Shift + Left Arrow
Go to a specific tab numberCmd + 1-8
Go to the last tabCmd + 9
Reopen the last closed tabCmd + Shift + T
Open a new windowCmd + N
Close current windowCmd + W
Go to next windowCmd + Tab
Go to previous windowCmd + Shift + Tab
Reopen the last closed window 
Open links in a new tab in the backgroundCmd + Click
Open links in a new tab in the foregroundCmd + Shift + Click
Print current webpageCmd + P
Save current webpageCmd + S
  
Address Bar
Cycle between toolbar, search bar, and page elementsTab
Go to browser’s address barCmd + L
Focus and select the browser’s search barCmd + E / Cmd + K
Open the address bar location in a new tabOpt + Enter
Display a list of previously typed addresses 
Add “www.” to the beginning and “.com” to the end of the text typed in the address bar (e.g., type “w3schools” and press Ctrl + Enter to open “www.w3schools.com”)Cmd + Enter or Control + Enter
  
Bookmarks
Open the bookmarks menuCmd + B
Add bookmark for current pageCmd + Opt + B or Cmd + Shift + B
Open browsing historyCmd + Shift + H or Cmd + Y
Open download historyCmd + J or Cmd + Shift + J

عکس گرفتن از صفحه

توضیحاتمک او اس
Save screenshot of the whole screen as fileCmd + Shift + 3
Copy screenshot of the whole screen to the clipboardCmd + Ctrl + Shift + 3
Save screenshot of window as fileCmd + Shift + 4, then Space
Copy screenshot of window to the clipboardCmd + Ctrl + Shift + 4, then Space
Copy screenshot of wanted area to the clipboardCmd + Ctrl + Shift + 4
Save screenshot of wanted area as fileCmd + Shift + 4

منبع : نکته طلایی

دکمه بازگشت به بالا
Translate