کامپیوترنرم افزار

کلیدهای میانبر ویندوز

از کلیدهای میانبر اغلب در سیستم عامل های مدرن و برنامه های نرم افزاری استفاده می شود. یادگیری و استفاده از کلید های میانبر ویندوز می تواند در وقت شما صرفه جویی کند.

توجه : Ctrl مخفف Control در ویندوز

نمونه کیبورد ویندوز

کیبورد ویندوز

میانبرهای اصلی

توضیحاتویندوز
Edit menuAlt + E
File menuAlt + F
View menuAlt + V
Select all textCtrl + A
Copy textCtrl + C
Find textCtrl + F
Find and replace textCtrl + H
New DocumentCtrl + N
Open a fileCtrl + O
Print optionsCtrl + P
Save fileCtrl + S
Paste textCtrl + V
Cut textCtrl + X
Redo textCtrl + Y
Undo textCtrl + Z

ویرایش متن

توضیحاتویندوز
Cursor Movement
Go to the right or to the beginning of next line breakRight Arrow
Go to the left or to the end of previous line breakLeft Arrow
Go up one rowUp Arrow
Go down one rowDown Arrow
Go to the beginning of the current lineHome
Go to the end of the current lineEnd
Go to the beginning of the documentCtrl + Home
Go to the end of the documentCtrl + End
Move up one framePage Up
Move down one framePage Down
Go to beginning of previous wordCtrl + Left Arrow
Go to beginning of next wordCtrl + Right Arrow
Go to beginning of line breakCtrl + Up Arrow
Go to end of line breakCtrl + Down Arrow
  
Text Selection
Select characters to the leftShift + Left Arrow
Select characters to the rightShift + Right Arrow
Select lines upwardsShift + Up Arrow
Select lines downwardsShift + Down Arrow
Select words to the leftShift + Ctrl + Left
Select words to the rightShift + Ctrl + Right
Select paragraphs to the leftShift + Ctrl + Up
Select paragraphs to the rightShift + Ctrl + Down
Select text between the cursor and the beginning of the current lineShift + Home
Select text between the cursor and the end of the current lineShift + End
Select text between the cursor and the beginning of the documentShift + Ctrl + Home
Select text between the cursor and the end of the documentShift + Ctrl + End
Select one frame at a time of text above the cursorShift + Page Up
Select one frame at a time of text below the cursorShift + Page Down
Select all textCtrl + A
Find textCtrl + F
  
Text Formatting
Make selected text boldCtrl + B
Make selected text italicCtrl + I
Underline selected textCtrl + U
Make selected text superscriptCtrl + Shift + =
Make selected text subscriptCtrl + =
  
Text Editing
Delete characters to the leftBackspace
Delete characters to the rightDelete
Delete words to the rightCtrl + Del
Delete words to the leftCtrl + Backspace
IndentTab
OutdentShift + Tab
Copy textCtrl + C
Find and replace textCtrl + H
Paste textCtrl + V
Cut textCtrl + X
Redo textCtrl + Y
Undo textCtrl + Z

مرورگرهای وب

توضیحاتویندوز
Navigation
Scroll down a frameSpace or Page Down
Scroll up a frameShift + Space or Page Up
Go to bottom of the pageEnd
Go to top of the pageHome
Go backAlt + Left Arrow or Backspace
Go forwardAlt + Right Arrow or Shift + Backspace
Refresh a webpageF5
Refresh a webpage (no cache)Ctrl + F5
StopEsc
Toggle full-screenF11
Zoom inCtrl + +
Zoom outCtrl + –
Zoom 100% (default)Ctrl + 0
Open homepageAlt + Home
Find textCtrl + F
  
Tab / Window Management
Open a new tabCtrl + T
Close current tabCtrl + W
Close all tabsCtrl + Shift + W
Close all tabs except the current tabCtrl + Alt + F4
Go to next tabCtrl + Tab
Go to previous tabCtrl + Shift + Tab
Go to a specific tab numberCtrl + 1-8
Go to the last tabCtrl + 9
Reopen the last closed tabCtrl + Shift + T
Open a new windowCtrl + N
Close current windowAlt + F4
Go to next windowAlt + Tab
Go to previous windowAlt + Shift + Tab
Reopen the last closed windowCtrl + Shift + N
Open links in a new tab in the backgroundCtrl + Click
Open links in a new tab in the foregroundCtrl + Shift + Click
Print current webpageCtrl + P
Save current webpageCtrl + S
  
Address Bar
Cycle between toolbar, search bar, and page elementsTab
Go to browser’s address barCtrl + L or Alt + D
Focus and select the browser’s search barCtrl + E
Open the address bar location in a new tabAlt + Enter
Display a list of previously typed addressesF4
Add “www.” to the beginning and “.com” to the end of the text typed in the address bar (e.g., type “w3schools” and press Ctrl + Enter to open “www.w3schools.com”)Ctrl + Enter
  
Bookmarks
Open the bookmarks menuCtrl + B
Add bookmark for current pageCtrl + D
Open browsing historyCtrl + H
Open download historyCtrl + J

عکس گرفتن از صفحه

توضیحاتویندوز
Save screenshot of the whole screen as file 
Copy screenshot of the whole screen to the clipboardPrtScr (Print Screen) or Ctrl + PrtScr
Save screenshot of window as file 
Copy screenshot of window to the clipboardAlt + PrtScr
Copy screenshot of wanted area to the clipboard
Save screenshot of wanted area as file 

منبع : نکته طلایی

دکمه بازگشت به بالا
Translate