کامپیوترنرم افزار

کلید میانبر Adobe After Effects در ویندوز و مک

کلیدهای میانبر افترافکت Adobe After Effects در سیستم عامل ویندوز و مک

توجه :

Ctrl مخفف Control در ویندوز و مک او اس

Cmd مخفف Command در مک او اس

میانبرهای اصلی

توضیحاتویندوزمک او اس
Select allCtrl+ACommand+A
Deselect allF2 or Ctrl+Shift+AF2 or Command+Shift+A
Rename selected layer, composition, folder, effect, group, or maskEnter on main keyboardReturn
Open selected layer, composition, or footage itemEnter on numeric keypadEnter on numeric keypad
Move selected layers, masks, effects, or render items down (back) or up (forward) in stacking orderCtrl+Alt+Down Arrow or Ctrl+Alt+Up ArrowCommand+Option+Down Arrow or Command+Option+Up Arrow
Move selected layers, masks, effects, or render items to bottom (back) or top (front) of stacking orderCtrl+Alt+Shift+Down Arrow or Ctrl+Alt+Shift+Up ArrowCommand+Option+Shift+Down Arrow or Command+Option+Shift+Up Arrow
Extend selection to next item in Project panel, Render Queue panel, or Effect Controls panelShift+Down ArrowShift+Down Arrow
Extend selection to previous item in Project panel, Render Queue panel, or Effect Controls panelShift+Up ArrowShift+Up Arrow
Duplicate selected layers, masks, effects, text selectors, animators, puppet meshes, shapes, render items, output modules, or compositionsCtrl+DCommand+D
QuitCtrl+QCommand+Q
UndoCtrl+ZCommand+Z
RedoCtrl+Shift+ZCommand+Shift+Z
Purge All MemoryCtrl+Alt+/ (on numeric keypad)Command+Option+/ (on numeric keypad)
Interrupt running a scriptEscEsc
Display filename corresponding to the frame at the current time in the Info panelCtrl+Alt+ECommand+Option+E
New projectCtrl+Alt+NCommand+Option+N
Open projectCtrl+OCommand+O
Open most recent projectCtrl+Alt+Shift+PCommand+Option+Shift+P
New folder in Project panelCtrl+Alt+Shift+NCommand+Option+Shift+N
Open Project Settings dialog boxCtrl+Alt+Shift+KCommand+Option+Shift+K
Find in Project panelCtrl+FCommand+F
Cycle through color bit depths for projectAlt-click bit-depth button at bottom of Project panelOption-click bit-depth button at bottom of Project panel
Open Project Settings dialog boxClick bit-depth button at bottom of Project panelClick bit-depth button at bottom of Project panel

پنل ها ، فضای کاری و پنجره ها

توضیحاتویندوزمک او اس
Open or close Project panelCtrl+0Command+0
Open or close Render Queue panelCtrl+Alt+0Command+Option+0
Open or close Tools panelCtrl+1Command+1
Open or close Info panelCtrl+2Command+2
Open or close Preview panelCtrl+3Command+3
Open or close Audio panelCtrl+4Command+4
Open or close Effects & Presets panelCtrl+5Command+5
Open or close Character panelCtrl+6Command+6
Open or close Paragraph panelCtrl+7Command+7
Open or close Paint panelCtrl+8Command+8
Open or close Brushes panelCtrl+9Command+9
Open or close Effect Controls panel for selected layerF3 or Ctrl+Shift+TF3 or Command+Shift+T
Open Flowchart panel for project flowchartCtrl+F11Command+F11
Switch to workspaceShift+F10, Shift+F11, or Shift+F12Shift+F10, Shift+F11, or Shift+F12
Close active viewer or panel (closes content first)Ctrl+WCommand+W
Close active panel or all viewers of type of active viewer (closes content first). For example, if a Timeline panel is active, this command closes all Timeline panels.Ctrl+Shift+WCommand+Shift+W
Split the frame containing the active viewer and create a viewer with opposite locked/unlocked stateCtrl+Alt+Shift+NCommand+Option+Shift+N
Maximize or restore panel under pointer` (accent grave)` (accent grave)
Resize application window or floating window to fit screen. (Press again to resize window so that contents fill the screen.)Ctrl+\ (backslash)Command+\ (backslash)
Move application window or floating window to main monitor; resize window to fit screen. (Press again to resize window so that contents fill the screen.)Ctrl+Alt+\ (backslash)Command+Option+\ (backslash)
Toggle activation between Composition panel and Timeline panel for current composition\ (backslash)\ (backslash)

ابزارها

توضیحاتویندوزمک او اس
Cycle through toolsAlt-click tool button in Tools panelOption-click tool button in Tools panel
Activate Selection toolVV
Activate Hand toolHH
Temporarily activate Hand toolHold down spacebar or the middle mouse buttonHold down spacebar or the middle mouse button
Activate Zoom In toolZZ
Activate Zoom Out toolAlt (when Zoom In tool is active)Option (when Zoom In tool is active)
Activate Rotation toolWW
Activate Roto Brush toolAlt+WOption+W
Activate Refine Edge toolAlt+WOption+W
Activate and cycle through Camera tools (Unified Camera, Orbit Camera, Track XY Camera, and Track Z Camera)CC
Activate Pan Behind toolYY
Activate and cycle through mask and shape tools (Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Star)QQ
Activate and cycle through Type tools (Horizontal and Vertical)Ctrl+TCommand+T
Activate and cycle between the Pen and Mask Feather tools. (Note: You can turn off this setting in the Preferences dialog box.)GG
Temporarily activate Selection tool when a pen tool is selectedCtrlCommand
Temporarily activate Pen tool when the Selection tool is selected and pointer is over a path (Add Vertex tool when pointer is over a segment; Convert Vertex tool when pointer is over a vertex)Ctrl+AltCommand+Option
Activate and cycle through Brush, Clone Stamp, and Eraser toolsCtrl+BCommand+B
Activate and cycle through Puppet toolsCtrl+PCommand+P

لایه ها

توضیحاتویندوزمک او اس
New solid layerCtrl+YCommand+Y
New null layerCtrl+Alt+Shift+YCommand+Option+Shift+Y
New adjustment layerCtrl+Alt+YCommand+Option+Y
Select layer (1-999) by its number (enter digits rapidly for two-digit and three-digit numbers)0-9 on numeric keypad*0-9 on numeric keypad*
Toggle selection of layer (1-999) by its number (enter digits rapidly for two-digit and three-digit numbers)Shift+0-9 on numeric keypad*Shift+0-9 on numeric keypad*
Select next layer in stacking orderCtrl+Down ArrowCommand+Down Arrow
Select previous layer in stacking orderCtrl+Up ArrowCommand+Up Arrow
Extend selection to next layer in stacking orderCtrl+Shift+Down ArrowCommand+Shift+Down Arrow
Extend selection to previous layer in stacking orderCtrl+Shift+Up ArrowCommand+Shift+Up Arrow
Deselect all layersCtrl+Shift+ACommand+Shift+A
Scroll topmost selected layer to top of Timeline panelXX
Show or hide Parent columnShift+F4Shift+F4
Show or hide Layer Switches and Modes columnsF4F4
Setting the sampling method for selected layers (Best/Bilinear)Alt+BOption+B
Setting the sampling method for selected layers (Best/Bicubic)Alt+Shift+BOption+Shift+B
Turn off all other solo switchesAlt-click solo switchOption-click solo switch
Turn Video (eyeball) switch on or off for selected layersCtrl+Alt+Shift+VCommand+Option+Shift+V
Turn off Video switch for all video layers other than selected layersCtrl+Shift+VCommand+Shift+V
Open settings dialog box for selected solid, light, camera, null, or adjustment layerCtrl+Shift+YCommand+Shift+Y
Paste layers at current timeCtrl+Alt+VCommand+Option+V
Split selected layers. (If no layers are selected, split all layers.)Ctrl+Shift+DCommand+Shift+D
Precompose selected layersCtrl+Shift+CCommand+Shift+C
Open Effect Controls panel for selected layersCtrl+Shift+TCommand+Shift+T
Open layer in Layer panel (opens source composition for precomposition layer in Composition panel)Double-click a layerDouble-click a layer
Open source of a layer in Footage panel (opens precomposition layer in Layer panel)Alt-double-click a layerOption-double-click a layer
Reverse selected layers in timeCtrl+Alt+RCommand+Option+R
Enable time remapping for selected layersCtrl+Alt+TCommand+Option+T
Move selected layers so that their In point or Out point is at the current time[ (left bracket) or ] (right bracket)[ (left bracket) or ] (right bracket)
Trim In point or Out point of selected layers to current timeAlt+[ (left bracket) or Alt+] (right bracket)Option+[ (left bracket) or Option+] (right bracket)
Add or remove expression for a propertyAlt-click stopwatchOption-click stopwatch
Add an effect (or multiple selected effects) to selected layersDouble-click effect selection in Effects & Presets panelDouble-click effect selection in Effects & Presets panel
Set In point or Out point by time-stretchingCtrl+Shift+, (comma) or Ctrl+Alt+, (comma)Command+Shift+, (comma) or Command+Option+, (comma)
Move selected layers so that their In point is at beginning of compositionAlt+HomeOption+Home
Move selected layers so that their Out point is at end of compositionAlt+EndOption+End
Lock selected layersCtrl+LCommand+L
Unlock all layersCtrl+Shift+LCommand+Shift+L
Set Quality to Best, Draft, or Wireframe for selected layersCtrl+U, Ctrl+Shift+U, or Ctrl+Alt+Shift+UCommand+U, Command+Shift+U, Command+Option+Shift+U
Cycle forward or backward through blending modes for selected layersShift+- (hyphen) or Shift+= (equal sign) on the main keyboardShift+- (hyphen) or Shift+= (equal sign) on the main keyboard
Find in Timeline panelCtrl+FCommand+F

ماسک ها

توضیحاتویندوزمک او اس
New maskCtrl+Shift+NCommand+Shift+N
Select all points in a maskAlt-click maskOption-click mask
Select next or previous maskAlt+` (accent grave) or Alt+Shift+` (accent grave)Option+` (accent grave) or Option+Shift+` (accent grave)
Enter free-transform mask editing modeDouble-click mask with Selection tool or select mask in Timeline panel and press Ctrl+TDouble-click mask with Selection tool or select mask in Timeline panel and press Command+T
Exit free-transform mask editing modeEscEsc
Scale around center point in Free Transform modeCtrl-dragCommand-drag
Move selected path points 1 pixel at current magnificationArrow keyArrow key
Move selected path points 10 pixels at current magnificationShift+arrow keyShift+arrow key
Toggle between smooth and corner pointsCtrl+Alt-click vertexCommand+Option-click vertex
Redraw Bezier handlesCtrl+Alt-drag vertexCommand+Option-drag vertex
Invert selected maskCtrl+Shift+ICommand+Shift+I
Open Mask Feather dialog box for selected maskCtrl+Shift+FCommand+Shift+F
Open Mask Shape dialog box for selected maskCtrl+Shift+MCommand+Shift+M
Subtract modeSS
Darken modeDD
Difference modeFF
Add modeAS
Intersect modeII
NoneNN

ذخیره و رندرینگ

توضیحاتویندوزمک او اس
Save projectCtrl+SCommand+S
Increment and save projectCtrl+Alt+Shift+SCommand+Option+Shift+S
Save AsCtrl+Shift+SCommand+Shift+S
Add active composition or selected items to render queueCtrl+Shift+/ (on main keyboard)Command+Shift+/ (on main keyboard)
Add current frame to render queueCtrl+Alt+SCommand+Option+S
Duplicate render item with same output filename as originalCtrl+Shift+DCommand+Shift+D
Add a composition to the Adobe Media Encoder encoding queueCtrl+Alt+MCmd+Option+M

منبع : goldentip

دکمه بازگشت به بالا
Translate